SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR


1- Giriş katında oturanlar asansör giderine katılmak zorundamıdır?

Kat malikleri ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek ortak gider payını ödemekten kaçınamaz.2- Üstümdeki dairede tadilat yapılırken asma tavanımız zarar gördü. Tazmin edebilir miyim?

Her kat maliki ana gayrimenkul ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

3- Aidatını geciktiren dairelerden faiz alınabilir mi?

Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki geciktiği günler için aylık %5  gecikme zammı


4- Giriş dairesindeki komşumuz evini dükkân olarak kiraya verebilir mi?

Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bölümünde kat maliklerinin oybirliği kararı olmadıkça işyeri olarak kullanılamaz.5- Bina toplantısında kaç kişiyi temsil edebilirim?

Kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Oran %5′dir. 40 ve daha az sayıdaki taşınmazlarda ise en fazla iki kişiyi temsil edebilirsiniz.


6- Kat Malikleri Kurulu oy çokluğu ile apartman yönetim planında değişiklik yapabilir mi?

Sonradan toplanan kat malikleri kurulunun oy birliği olmadıkça yönetim planında kabul edilen bir ilkeyi değiştirmeye imkan yoktur. Yönetim planında pay oranında alınması gereken bir avansın, eşit olarak paydaşlardan alınmasına karar verilemez.


7- Apartmanda, kat sahibi istediği değişikliği yapabilir mi?

Kat sahiplerinden biri, diğer kat sahiplerinin rızası olmadıkça, tesis veya değişiklik yapamaz ayrıca tüm sahiplerin onayını alsa bile, onanmış proje ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis yada onarım yapamaz. Bu durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur. Ancak, yönetici aynı zamanda kat sahibiyse dava açabilir.


8- Kiracı ikamet ettiği evi satın almak isteyenlere göstermek zorunda mıdır?

Ev sahibi satmak istediği evini, içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda, mahkemeden tedbir kararı çıkartıp, belli gün ve saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir. Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır.ve taraflar bu hükümlere uymak zorundadır.


9- Kiracınız kirayı ödemiyorsa nasıl dava açabilirsiniz?

Bir kira yılı içinde, sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse. Akdin sonunda tahliye davası açılabilir. İki (2) haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davalarının mutlak surette kira süresinin sona ermesini takip eden bir (1) ay içinde açılması gerekir. Eğer bu bir (1) aylık süre geçirilirse,ev sahibinin dava hakkı bir sonraki döneme kadar düşmüş olur.(ihtarın haklı olabilmesi için-kiracının eline ihtarname geçmeden ev sahibinin ödemeyi kabul etmemesi gerekir)


10- Sözleşmeli kapıcınız başka bir apartmanda çalışıyorsa?

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa, apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın, sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz.


11- Apartmanın dış cephesini boyatacağız Kat Mülkiyeti kanununa göre Yönetici nerelerin boyatılmasından sorumludur? 

Yönetici ana taşınmazın ortak yerlerinden sorumludur. Dış cephe olayında bütün dış duvarlar ortak yerdir ancak kapalı balkonlar-balkon demirleri ve daire pencereleri dışarıdan gözükse dahi dairelerin kendi sorumluluğundadır. Hiçbir daire malikini balkon demirinin toplanan ortak para ile boyanmasına zorlayamazsınız.


12- Apartmanlarda özel kulüp kurulabilir mi?

Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri, imalathane, boyahane, basımevi,  dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birisinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına şerh verilir.


13- İşyeri veya Ticarethane olarak tescil edilmiş yerlere  ayrıca karar almadan fırın açılabilir mi?

Evet


14- Balkonlar ortak yerlermidir?

Balkonlar bağımsız bölüme dahildir. Ancak balkonun tavanı, tabanı ve yanındaki dış duvarlar ortak yerlerdendir. Balkonun kapatılması hali ortak yere müdahale demektir. Keza balkon demirlerinin bakım ve boyası o bağımsız bölüme aittir.


15- Dükkân önlerindeki boşluklar ortak yer midir?

Pastane, lokanta, market vb. işyerlerinin önünde bulunan boşluklar ortak alanlardır ve faydalanma hakkı tüm maliklere aittir. AÇIKLAMA : "Dükkanın önünde bulunan arsa parçasının dükkanın kapsamı içerisinde bulunması isteniyorsa, bu hususun ana taşınmazın projesinde ve ayrıca resmi sözleşmede belirtilmesi gerekir."


16- Ana duvar nedir?

Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ve taşıyıcı özelliği olan yada bağımsız bölüm içerisinde taşıyıcı özelliği olan duvarlardır.


17- Su, kalorifer, kanalizasyon,nereye kadar ortak yer kavramı içindedir?

Su tesisatları daire içine girene kadar ortak yerdir. Kalorifer sisteminin tamamı ortak yerdir. Kanalizasyon hatları (düşey olanlar) ortak bunlara yapılan bağlantılar ise dairelerin kendi malıdır.


18- Apartman olağan toplantısı, yönetim planında belirtilen zamanlarda ya da takvim yılının ilk ayı içinde yapılmamışsa ne olur?

Bu gibi durumlarda, olağanüstü toplantıların yapılması mümkündür. Fakat olağanüstü toplantıyı gerektirecek önemli sebeplerin önceden görülebilmesi mümkün değildir ve hiçbir kat maliki, yönetim planında belirlenmiş tarihlerin ya da Ocak ayinin dışındaki bir zamanda yapılacak olan olağan toplantıyı beklemek durumunda bırakılmamalıdır. Olağanüstü toplantılarda, toplantının 15 gün önce kat maliklerine bildirileceğine ilişkin hüküm de bu husustaki sakıncayı nispeten giderebilecektir.


19- Apartman yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üyelerde aranacak şartlar nelerdir?

Kanunda, yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kimselere? hangi niteliklerin bulunması gerektiği hususunda bir açıklık yoktur. Sadece bu üyelerin kat maliklerinin dışındaki kimselerden de seçilebileceği belirtilmiştir. Ancak, görevin özelliği dikkate alınırsa, bu üyelerde gene de birtakım niteliklerin bulunması gerektiği sonucuna varılır. Yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlarla yöneticide aranacak şartlar arasında bir fark söz konusu değildir.


20- Yöneticinin kat malikleri kurulu'ndan karar almaksızın yapabileceği isler nelerdir?

Yönetici (veya yönetim kurulu), ana taşınmazın yönetimiyle ilgili bütün islerde yetkilidir. Ancak, yönetim planı ya da Kat Malikleri Kurulu, yöneticinin yetkili olduğu konuların sınırını çizmiş olabilir. Bundan başka, yönetici, kat maliklerini çok önemli mali yükler altına sokabilecek isleri de, ancak Kat Malikleri Kurulu'ndan karar aldıktan sonra yapmalıdır. Hangi islerin kat maliklerine ağır yükler getireceğinin tayininde, ilgili binanın konumu, nitelikleri ve oturanların ortalama gelir seyirleri ile sosyal durumları gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.


21- Yönetimin denetçi tarafından denetlenmesi nasıl yapılır?

Yönetici (veya yönetim kurulu), denetçi tarafından yönetim dönemi boyunca denetlenir. Denetçi, yönetim planında ayrı bir zaman öngörülmemişse, Ocak ayı içinde Kat Malikleri Kurulu'na denetimin sonucunu bildiren bir rapor verir. Bu rapor, daha önceden çoğaltılarak kat maliklerine taahhütlü mektupla gönderilir.22- Apartmanın kat malikleri evlerinde evcil hayvan besleyebilirler mi?

Rahatsız edici derecede gürültü çıkarmayan veya yargıya intikal ettiğinde bilirkişi tarafından; gürültünün rahatsız edecek düzeyde olup olmadığı, katlanılabilir nitelikte olup olmadığı ve giderilip giderilemeyeceği konularında yapılacak incelemeye göre evcil hayvanların bağımsız bölümlerde beslenmesi mümkün olabilmektedir. Evcil olmayan hayvanlar hiç bir şartta beslenemez.


23- Apartman bahçesi otopark haline getirilebilir mi?


Mimari projede belirtilmiş olması gereklidir. Aksi halde ortak yerler tüm kat maliklerinin onayı olmaksızın ,kullanımında hiç bir değişiklik yapılamaz. Kat maliklerinin oybirliği ile alacakları kararla da bahçe otopark olarak kullanılabilir.24- Yönetici kim tarafından nasıl atanır, görev süresi ne kadardır?

Kanunumuz yöneticinin her yıl yeniden atanacağını, yani görevinin bir yıl süreceğini hükme bağlamış bulunuyor. Yöneticilik görevinin uzun süre yahut süresiz olarak belirli bir kişiye veya kurula verilmesi durumu, birtakım sakıncalar doğurabilir. Gerçi görevde kalması sakıncalı görülen yöneticinin , Kat Malikleri Kurulu kararı ile görevine her zaman son verilmesi imkanı da vardır. Yöneticinin görevden alınmasını isteyen kat malikleri, bu konudaki isteğini ilk önce Kat Malikleri Kurulu'na götürmek zorundadır. Ancak, bundan sonra bu isteği reddeden kurul, kararın iptalini ve dolayısıyla söz konusu yöneticinin görevden alınmasını hakimden istemelidir.25- Binalarda yönetici bulunması kanunen zorunlu mudur?

    Bağımsız bölüm şayisi 8 ya da daha fazla olan kat mülkiyetine tabi binalar için bir yönetici tayin etmek kanunen zorunludur (34 / I ). Ancak ana taşınmazın bütün bağımsız bölümleri tek bir kişinin mülkiyetindeyse, malik kanunen yönetici durumundadır. 
Yorumlar - Yorum Yaz
Hava Durumu
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret91163